16/3/15

BASES DA CONVOCATORIA “AS PONTES, AS NOSAS MULLERES 2015”

BASES DA CONVOCATORIA “AS PONTES, AS NOSAS MULLERES 2015” Primeiro: Obxecto. A finalidade desta convocatoria é destacar e recoñecer pública e socialmente a actuación de mulleres que, pola súa traxectoria persoal, profesional ou social contribuíran a visibilizar as aportacións das mulleres no municipio das Pontes de García Rodríguez. Segunda: O recoñecemento concederase a: Mulleres con algunha das seguintes características: Que contribuíse de xeito destacado na consecución dos dereitos das mulleres traballadoras en calquera ámbito. Terceira: Presentación de candidaturas . 1. As candidaturas de persoas físicas ou xurídicas canalizaranse a través das seguintes asociacións veciñais: AVV Asunción do Deveso AVV Virxe do Rosario da Faeira AVV Beira do Eume AVV As Campeiras AVV As Veigas AVV Vincallo. Cal da Avelaíña AVV A Choupana AVV Virxe do Pino de Saa AVV Santa María do Aparral AVV 25 de Xullo AVV A Cuíña AVV O Noso Barrio AVV do Freixo AVV Painceiras de Ribadeume-Bermui AVV San Martiño de Gondré AVV As Fervenzas de Somede AVV O Adro de Espiñaredo AVV Encoro da Ribeira de Marraxón AVV Raíces de Goente AVV A Veiga da Areosa AVV A Magdalena AVV San Pedro de Eume AVV e Mulleres Rurais de Pontoibo Asociación de Viúvas María Magdalena Asociación Local Amas de Casa As entidades relacionadas poderán presentar unha única candidatura co modelo oficial que se axunta a estas bases como Anexo I. Dito Anexo I deberá conter, como mínimo, os seguintes datos: Datos da entidade que propón. Datos da muller que se propón: nome completo Memoria da proposta: un máximo de dous folios Non serán admitidas as candidaturas nos seguintes supostos: - Non será admitida a candidatura que propoña a unha muller finada. - Non será admitida a candidatura que propoña a unha muller que forme parte da xunta directiva dalgunha das entidades relacionadas no artigo terceiro. Cuarta: Xurado O xurado estará composto por unha muller que forme parte da xunta directiva de cada unha das entidades relacionadas no artigo terceiro, que figurarán como vogais. Ademais, tamén formarán parte do xurado as seguintes persoas físicas: María Carmen Rego Piñeiro – directora do CIM (Centro de Información á Muller). Exercerá a Presidencia do xurado. Margarita Rivera Piñeiro – administrativa da área de emprego. Exercerá a Secretaría do Xurado. Unha representante da Asociación de Estudos Sociais Hume. Exercerá como asesora do xurado, con voz pero sen voto. Cada membro do xurado votará de forma persoal e segreda, a excepción da representante da Asociación de Estudos Sociais Hume, que non poderá emitir voto. De tódalas propostas presentadas, o xurado elixirá a tres finalistas, que serán homenaxeadas nun acto público no que se proxectará unha gravación sobre cada unha delas reflectindo a súa traxectoria persoal, profesional e/ou social. O xurado constituirase e reunirase ao obxecto de emitir o seu fallo, que será comunicado a través da acta redactada co resultado da votación á Concellería de Emprego e Turismo antes do día 8 de abril. Quinta: Lugar e prazo presentación de candidaturas O prazo para presentar as candidaturas rematará o día 18 de marzo de 2015. As candidaturas deberanse presentar segundo o modelo Anexo I na Área de Emprego (2ª andar da Casa do Concello) do Concello das Pontes de García Rodríguez. Sexta: Confidencialidade A información achegada en cada proposta será tratada segundo o establecido la Lei Orgánica de Protección de Datos vixente e autorizando os candidatos a difusión dos nomes e as características xerais presentadas ao concurso. Deste xeito, cederán os seus datos para a elaboración dun libro no que se recollerán as traxectorias persoais, profesionais e/ou sociais de cada unha das mulleres candidatas. Asemade, tamén cederán os seus datos as tres candidatas finalistas para a elaboración do vídeo que se proxectará no acto público de recoñecemento. Sétima: Aceptación das bases A presentación das candidaturas, implica a aceptación das presentes bases. As bases serán publicadas nas páxinas web www.emprego-aspontes.org e www.aspontes.com, así como no taboleiro de anuncios do Concello. O Concello das Pontes será o único con potestade para resolver as incidencias que podan xurdir durante o transcurso.

No hay comentarios: